• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Ernt and Young chọn sản phẩm AudioCodes triển khai cho giải pháp Skype for Business

( 18-10-2018 - 10:45 AM ) - Lượt xem: 749

Cùng với đối tác FPT SI( FIS ), Chúng tôi đã cung cấp sản phẩm Mediant 1000B( M1KB) cho Ernt and Young(EY) Việt Nam để EY triển khai cho giải pháp Skype for Business.

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: